Welkom bij Fitmo. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn
van toepassing op elk gebruik van onze website www.fitmo.com en onze
gerelateerde mobiele Apps (hierna samen of alleen de "Diensten"; genoemd) als
een gezondheidswerker (hierna: "Coach") voor het verstrekken van leefstijl-,
work-out- en voedingsaanbevelingen aan onze gebruikers. De Diensten worden
u aangeboden door FITMO INTERNATIONAL B.V., een bedrijf gevestigd in
Amsterdam, aan de Reguliersdwarsstraat 73, 1017 BK Amsterdam, hierna
"FITMO" genoemd, rekening houdend met deze Voorwaarden en het
Privacybeleid van FITMO. Door de Diensten te gebruiken, inclusief maar niet
beperkt tot het aanmaken van een FITMO-account, gaat u akkoord met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, gebruik de
Diensten dan op geen enkele manier. FITMO kan deze Voorwaarden op elk
moment wijzigen of aanpassen. Als deze Voorwaarden worden gewijzigd, wordt
u hiervan op de hoogte gesteld. Uw voortgezet gebruik na een dergelijke
kennisgeving betekent dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert. Als u niet
akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Diensten en
uw account beëindigen. Gewijzigde voorwaarden worden ook gepubliceerd op
https://fitmo.com/terms-of-service. Om die reden raadt FITMO u ook aan om
deze regelmatig te controleren.

Hoe FITMO werkt

FITMO verbindt gebruikers met Coaches en vergemakkelijkt een externe
coachingservaring. Via onze Diensten kunnen gebruikers zich aanmelden voor
een account. Wanneer u zich aanmeldt, vragen we u om enkele persoonlijke
gegevens in te voeren. Voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens
gebruiken, verwijzen wij naar ons Privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor de
gegevens die u verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot de juistheid en
nauwkeurigheid daarvan). De persoonlijke informatie die u verstrekt, stelt u in
staat om te communiceren met uw aangesloten gebruikers, om uw aangesloten
gebruikers een persoonlijk gezondheidsprogramma te bieden dat training,
voedingswaarde- en levensstijlaanbevelingen kan omvatten. De voortgang van
uw gebruiker wordt zichtbaar gemaakt voor u via de Diensten.
FITMO biedt u mogelijk Coachingsrichtlijnen waarvan FITMO vraagt om deze
zorgvuldig te lezen en u hieraan te houden om een hoge kwaliteit
coachingsniveau te behouden en onze gebruikers de beste ervaring te kunnen
garanderen. Bovendien kan FITMO u updates van de Diensten aanbieden,
waarvan wij vragen om u deze zo snel mogelijk na de release eigen te maken
om de voordelen van het gebruik van de Diensten voor u en onze gebruikers te
optimaliseren.

Accounts

U bent ervoor verantwoordelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw
account vertrouwelijk te houden, om de toegang tot uw wachtwoord, uw mobiele
apparaat en/of uw pc te beperken wanneer u bent ingelogd bij de Diensten, en
om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres en andere accountdetails correct en up-
to-date zijn. FITMO kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld
voor enige directe of indirecte schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van
uw gebruikersnaam/wachtwoord, met of zonder uw medeweten. FITMO past
redelijke maatregelen toe om ongeautoriseerde toegang tot uw account te
voorkomen. We kunnen echter niet instaan voor de absolute veiligheid van uw
account, de inhoud ervan of de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, en
we kunnen niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen
dat derden of hackers; illegale toegang krijgen tot de Diensten of uw persoonlijke
informatie. U verbindt zich ertoe FITMO onmiddellijk via support@fitmo.com te
informeren in het geval u ongeoorloofd gebruik van uw account of
ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie of de persoonlijke
informatie van de met u verbonden gebruikers vermoedt of ontdekt.

Communicatie met gebruikers

Het is coaches verboden om op enigerlei manier contact op te nemen met en/of
te communiceren over leefstijl-, work-out- en voedingsaanbevelingen met
gebruikers met wie zij door en via FITMO zijn verbonden, buiten de Diensten om.
FITMO moet uw communicatie met gebruikers kunnen opslaan en controleren
voor het geval deze communicatie zelfs nodig is in het geval van een juridisch
geschil.

Ongeautoriseerd gebruik van Diensten

U mag de Diensten gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Elk ander gebruik is
verboden tenzij schriftelijk overeengekomen met FITMO. Het is niet toegestaan
om de Diensten op enigerlei wijze te misbruiken. Het is niet toegestaan om,
onder andere, de Diensten te wijzigen, gebruikersnamen, e-mailadressen of
andere persoonlijke gegevens te verzamelen. Het is ook niet toegestaan om (te
proberen) toegang te krijgen tot het account van iemand anders. U moet ons
onmiddellijk via support@fitmo.com op de hoogte brengen als u ongeautoriseerd
gebruik ontdekt. Verder mag u geen datamining, robots, scraping of vergelijkbare
methoden voor het verzamelen van gegevens gebruiken met betrekking tot de
Diensten. U bent niet gemachtigd om de Diensten of een deel daarvan in een
"frame" of inline link op een andere website te presenteren. U mag de software
die door ons wordt gebruikt voor het leveren van de FITMO-dienst ook niet
(proberen te) kopiëren, decoderen, reverse-engineeren, decompileren of
disassembleren. Ongeautoriseerd of illegaal gebruik van de Diensten zal worden
onderzocht en FITMO behoudt zich het recht voor om iedere actie te
ondernemen die het gepast acht. FITMO kan elke inhoud verwijderen of deze
(tijdelijk) ontoegankelijk maken en kan ook een account (in geval van
ongeoorloofd gebruik) (tijdelijk) deactiveren.

Intellectuele eigendom

De Diensten, elk onderdeel daarvan, de inhoud en onderliggende software
(inclusief maar niet beperkt tot tekst, scripts, code, ontwerpen, grafische
afbeeldingen, fotos, geluiden, muziek, videos, applicaties en interactieve
functies) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals
auteursrechten, handelsnamen, handelsmerken en databankrechten. U mag de
Diensten of willekeurig welke FITMO-inhoud niet gebruiken op een manier die
inbreuk maakt op deze rechten. U mag, onder andere, de Diensten, een deel
daarvan, de inhoud of de onderliggende software niet reproduceren of
hergebruiken voor andere doeleinden dan het persoonlijke gebruik van de
FITMO-dienst. U mag het (onder meer) niet commercieel exploiteren. Onze
handelsnamen en handelsmerken omvatten (zonder beperking) FITMO
INTERNATIONAL B.V., FITness MOtivator, FITMO, FITMO.COM, ‘GET FITMO’,
‘DON’T JUST GET FIT, GET FITMO’. Het gebruik van onze handelsmerken,
handelsnamen, auteursrechtelijk beschermd materiaal, databases of andere door
intellectueel eigendom beschermde items, zonder onze voorafgaande
toestemming kan een inbreuk vormen.

Diensten Disclaimer

Coaches moeten zich ervan bewust zijn dat de Diensten gebruikers alleen
begeleiding en informatie kunnen bieden over hoe ze hun conditie, gezondheid
en voeding kunnen verbeteren. Coaches kunnen nooit gebruikers ervan
overtuigen dat de Diensten zijn ontwikkeld door medische professionals of een
medische organisatie, noch dat gebruikers op deze begeleiding en informatie

kunnen vertrouwen als vervanging voor of vervanging van professioneel medisch
advies, diagnose of behandeling. Coaches moeten gebruikers aanmoedigen om
een arts te raadplegen voordat ze een nieuw fitness- of voedingsprogramma
beginnen. De aanbevolen trainingsprogramma's en oefeningen, zelfs als ze zijn
afgestemd op individuele gebruikers, vormen en mogen niet verkeerd worden
geïnterpreteerd als medisch advies, diagnoses of behandeling. Als gebruikers
vragen of bezorgdheid hebben over hun gezondheid, moeten Coaches hen
adviseren om een arts of een andere professionele zorgverlener te raadplegen.
U moet gebruikers adviseren alle oefeningen te staken wanneer deze pijn of
ernstig ongemak veroorzaken en om een arts te raadplegen voordat in zulke
gevallen het trainen wordt hervat. We behouden ons het recht voor om u met of
zonder reden toegang te weigeren tot de Diensten, ook als we, naar eigen
goeddunken, vermoeden of vaststellen dat u mogelijk de medische voorwaarden
van uw verbonden gebruiker niet correct hebt gevolgd en/of niet hebt
geadviseerd.

We veronderstellen dat alle coaches zich ervan bewust zijn dat er inherente
fysieke en mentale gezondheidsrisico's verbonden zijn aan trainingen, inclusief
het risico op letsel of ziekte. Door de Diensten te gebruiken, erkent u en gaat u
ermee akkoord dat u de verantwoordelijkheid hebt om de juiste aanbevelingen
voor levensstijl, training en voeding aan onze gebruikers aan te bevelen.
Noch FITMO, noch een van haar partners is aansprakelijk voor enig lichamelijk
of geestelijk letsel of ziekte die, direct of indirect, voortvloeit uit uw leefstijl, work-
out en voedingsaanbevelingen aan gebruikers.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

De Diensten worden u door FITMO met de best mogelijke zorg aangeboden.
Bovendien garandeert FITMO niet dat uw gebruik van de Diensten
ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij kunnen nooit aansprakelijk
worden gesteld voor enig verlies van gegevens als gevolg van technische
onderbrekingen. Het gebruik van de Diensten is naar eigen inzicht en risico.
FITMO geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet,
inclusief maar niet beperkt tot geschiktheid voor een bepaald doel. Behalve in
gevallen van grove nalatigheid of opzet van FITMO (of het management ervan) is
elke aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) welke voortvloeit
uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten uitgesloten. Dit omvat,
maar is niet beperkt tot, eventuele schade die voortvloeit uit het niet kunnen
gebruiken van de Diensten, ongeoorloofde toegang en de eventuele gevolgen
daarvan, en enige content of gedrag van derden op de Diensten. Dit omvat ook
maar is niet beperkt tot enige schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van de
aan u geleverde Diensten. Als u voor bepaalde diensten hebt betaald, is elke
aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met
het gebruik van die betaalde dienst beperkt tot de bedragen die u voor die dienst
hebt betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die het
letsel of de schade veroorzaakte. FITMO is in geen geval aansprakelijk voor
indirecte schade of verlies. Diensten die door derden worden aangeboden,
kunnen worden aanbevolen voor de Diensten en de Diensten kunnen links naar
websites van derden bevatten. Bovendien is het binnen de Diensten mogelijk om
gegevens van derden te importeren en/of een koppeling te maken naar diensten
of producten van derden. Houd er rekening mee dat u als enige verantwoordelijk
bent voor dergelijke imports en dat er mogelijk andere voorwaarden van
toepassing zijn op het gebruik van dergelijke diensten of producten van derden.
Wij raden u aan om altijd deze voorwaarden te lezen voordat u een dienst of
product gebruikt en telkens wanneer u een website bezoekt die door een derde
aan u is verstrekt. FITMO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden
gehouden voor uw gebruik van websites of diensten van derden of voor
resultaten daarvan.

Algemeen

Uw gebruik van de Diensten is uitsluitend ter beoordeling van FITMO. FITMO
kan uw account beëindigen en kan u weigeren het verder te gebruiken,
bijvoorbeeld in geval van misbruik. U kunt uw gebruik ook op elk gewenst
moment beëindigen. Alle bepalingen met betrekking tot of aangaande
aansprakelijkheid, disclaimers en vrijwaring die zijn opgenomen in de
Voorwaarden, blijven van kracht na beëindiging van het account van een
gebruiker, een beëindiging van het gebruik van de Diensten, een weigering van
gebruik of beëindiging van de Voorwaarden. Als wordt vastgesteld dat een
bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook
niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht deelbaar te zijn van de
Voorwaarden, en dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van
eventuele resterende bepalingen. Deze Voorwaarden en uw juridische relatie
met FITMO worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
Nederlandse wetgeving, zonder dat daarbij enige rechtsbeginselen worden
geschonden. De rechtbank in Utrecht, Nederland, heeft exclusieve jurisdictie in
het geval van een juridisch geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze
Voorwaarden en/of uw juridische relatie met FITMO als gevolg van het gebruik
van de Diensten. U doet hierbij onherroepelijk afstand van enig recht (voor zover
toegestaan door de wet) om bezwaar te maken tegen de jurisdictie van de
voornoemde locatie en om eventuele zaken die voortvloeien uit of met betrekking
tot deze Voorwaarden en/of uw juridische relatie met FITMO voortvloeiend uit het
gebruik van de Diensten op een andere locatie voor te brengen. Als u vragen of
opmerkingen hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail
naar support@fitmo.com

Concurrentiebeding

Gedurende een periode van twee jaar nadat een Coach is gestopt met het
gebruik van de Diensten, is het coaches verboden om contact op te nemen met
gebruikers waarmee zij zijn verbonden door en via de FITMO-Diensten, om
buiten de Diensten om aanbevelingen voor leefstijl, work-out en voeding te
geven. Voor dezelfde periode is het Coaches verboden om contact op te nemen
met bedrijven of andere entiteiten die FITMO Diensten aan hun werknemers
aanbieden op het moment dat de Coach de Diensten gebruikte.
Vertrouwelijkheid
Door gebruik te maken van de Diensten, erkennen Coaches de
privacygevoeligheid van de persoonlijke informatie die zij verkrijgen over de
gebruikers waarmee zij verbonden zijn. Coaches komen overeen om alle
persoonlijke gebruikersinformatie te allen tijde strikt vertrouwelijk te houden voor
derden.

Did this answer your question?